„Lotny Festiwal Piwa“ 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą Lotny Festiwal Piwa organizowanym przez CRAFT EVENT Sp. z o.o. określający prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatorów oraz Wystawców. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

CRAFT EVENT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-652 ul. Kruszwicka 26/28, NIP: 8971852980, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 369634463, KRS nr 0000721894. 

WYDARZENIA – „Lotny Festiwal Piwa” w roku 2024

Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z oświadczeniem o jego przeczytaniu, zrozumieniu i zobowiązaniem się do jego stosowania

§2
STOISKO WYSTAWCY:

1. Rekrutacja na wydarzenia odbywa się na podstawie selekcji Wystawców dokonanej przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez formularz zgłoszeniowy. Do zakwalifikowanych uczestników zostaną wysłane emailem indywidualnie sporządzone umowy. Wysłanie wypełnionego formularza nie oznacza przyjęcia na listę wystawców.

2. Zakwalifikowani Wystawcy po podpisaniu umowy, zobowiązani są do wniesienia opłaty za stoisko zgodnie z cennikiem i wybranymi elementami dodatkowymi, na podstawie faktury proformy wysyłanej drogą mailową, w wersji elektronicznej, bez podpisu.

3. Podmioty, które zostały zakwalifikowane na listę Wystawców, lecz nie dokonały wpłaty we wskazanych terminach, zostają automatycznie wykreślone z listy Wystawców. 

4. Opłata za wyposażenie dodatkowe (cennik w formularzu) naliczana jest dodatkowo,
w zależności od wybranego zapotrzebowania Wystawcy, na podstawie wypełnionego przez Wystawcę formularza zamówienia.

5. Lokalizacja stoiska przydzielana jest Wystawcy losowo. Organizator zastrzega, że nie ma obowiązku brania pod uwagę sugestii dotyczących miejsc rozmieszczenia zgłaszanych mu przez Wystawców. O przydziale Stoiska, jego powierzchni oraz dokładnej lokalizacji Organizator powiadomi Wystawcę każdorazowo w dniu Wydarzenia.

6. Organizator ma prawo odmówić Wystawcy udziału w Imprezie także po dokonaniu przez niego wpłaty, bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator dokona Wystawcy zwrotu pełnej uiszczonej przez niego kwoty za udział w Imprezie. Kwota ta nie podlega zwrotowi, jeśli wykluczenie Wystawcy nastąpi wskutek złamania przez niego niniejszego regulaminu. 

7. Wyposażenie stoiska w sprzęty, urządzenia oraz towar, który jest niezbędny do prowadzenia działalności, leży w całości po stronie Wystawcy.

8. Wystawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na handel alkoholem na czas trwania Wydarzenia.

9. Wystawca zobowiązany jest do dbałości o porządek na swoim Stoisku oraz na jego zapleczu.

10. Wystawca nie może podnajmować Stoiska ani oddawać go do używania osobom trzecim bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora.

11. Po zakończeniu Wydarzenia Wystawca obowiązany jest zwrócić Stoisko Organizatorowi w stanie niepogorszony, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wraz ze Stoiskiem Wystawca zwraca powierzone mu przez Organizatora mienie.

12. Wystawca obowiązany jest po zakończeniu Wydarzenia do usunięcia ekspozycji, zdemontowania własnych urządzeń oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy maksymalnie zgnieść i wrzucać do kontenerów wskazanych przez Organizatora (o ile taka usługa została wykupiona przez Wystawcę).

13. Wystawca zobowiązany jest do zabezpieczenia stoiska na własny koszt i ryzyko przed kradzieżą lub zniszczeniem przez osoby trzecie, w tym w czasie nieprowadzenia sprzedaży (zamknięcia stoiska).

14. Organizator uprawniony jest do wydawania Wystawcy wiążących instrukcji oraz zaleceń wynikających z organizacji Wydarzenia, ochroną mienia lub ludzi, a także w celu ochrony porządku.

15. Organizator zastrzega sobie brak możliwości sprzedaży i prezentacji przez Wystawcę towaru niebędącego przedmiotem jego działalności, którą wskazał w formularzu zgłoszeniowym. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo odłączenia stoiska od prądu w przypadku przekroczenia przez Wystawcę poboru deklarowanego w formularzu zgłoszeniowym, bez zwrotu opłaty za tę usługę. 

§3
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

1. Wystawcy przysługuje uprawnienie do przyłącza elektrycznego na podstawie tabliczek znamionowych planowanych do użycia na stoisku urządzeń — zgodnie z wyborem Wystawcy wskazanym w załączniku do Umowy Ramowej. Rodzaj przyłącza definiuje maksymalny możliwy pobór energii na stoisku.

2. Wystawca otrzymuje określone gniazdo w miejscu wskazanym przez Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do posiadania własnych rozdzielni i przewodów w celu dalszego rozprowadzenia instalacji na stoisku.

3. Podłączane urządzenia zasilane elektrycznie powinny być w pełni sprawne.

4. Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć urządzenia oraz przyłącza przed dostępem osób trzecich.

§4 
SPRZEDAŻ

1. W pierwszym dniu Wydarzenia, Wystawca ma obowiązek rozstawić stoisko i być gotowym do sprzedaży do godziny jego rozpoczęcia.

2. Wystawca zobowiązany jest prowadzić sprzedaż w godzinach wyznaczonych przez Organizatora dla danego Wydarzenia. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na skrócenie czasu sprzedaży Wystawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.

3. Wystawca zobowiązany jest uwidocznić na sprzedawanych towarach cenę sprzedaży oraz, jeśli jest do tego zobowiązany, powinien stosować kasę fiskalną.

4. Sprzedaż jest możliwa wyłącznie na Stoiskach

5. W przypadku przekazania przez Wystawcę Organizatorowi cennika lub cen określonych produktów, które zostaną zaprezentowane w materiałach promocyjnych, Wystawca zobowiązany jest prowadzić w trakcie Wydarzenia sprzedaż po tych cenach.

6. W godzinach trwania Wydarzenia Stoisko powinno być dostępne dla uczestników. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

7. Wystawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich zezwoleń, koncesji i dokumentów uprawniających do sprzedaży oferowanego asortymentu, w tym w szczególności alkoholu oraz udostępnienia ich na życzenie Organizatora.

8. Wystawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenia na handel alkoholem na czas trwania Wydarzenia

9. Wystawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP, ppoż., przepisów sanitarnych oraz innych regulacji odnoszących się do prowadzenia działalności, oraz zatrudniania osób.

10. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DZU.02.147.1231 z póź. zmianami), a w szczególności do respektowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim i nietrzeźwym.

11. Wystawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania Organizatorowi talonów (lub honorowania talonów wydanych przez Organizatora — w takim przypadku wzór talonu zostanie przesłany na adres e-mail Wystawcy przed rozpoczęciem Wydarzenia), uprawniających posiadacza do wymiany na dowolne piwo (0,5 l) z oferty Wystawcy lub na dowolną pozycję z menu Wystawcy w liczbie 5 (słownie: pięć) sztuk na każde Wydarzenie. Organizator może dowolnie wykorzystać przekazane talony, w szczególności w celu przeprowadzenia konkursu lub promocji Wystawcy.

§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na terenie Wydarzenia, zarówno na czas trwania Wydarzenia, jak i na czas montażu i demontażu stoisk.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie Wystawcy w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Wydarzenia.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian terminu, czasu lub miejsca Wydarzenia w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w szczególności takich jak siła wyższa, decyzje administracyjne, epidemie, katastrofy itp.). W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania, w kwocie nie wyższej niż uiszczona opłata lub zmniejszenia opłat za najem powierzchni handlowej.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu wyłącznie w zakresie odwołanego Wydarzenia, a Wystawcy przysługuje zwrot uiszczonego do tej pory i obowiązki Stron dotyczące nieodwołanych Wydarzeń, nie ulegają zmianie.

6. Wystawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Organizatorowi lub osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością handlową i usługową.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu Wystawcy i wniesionym do przedmiotu najmu, powstałe na skutek zdarzeń losowych lub kradzieży.

§6
INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Craft Event Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-652 przy ul. Kruszwickiej 26/28

Pozyskane dane będą przetwarzane w związku z zawarciem umowy w celu jej realizacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

• czasu obowiązywania umowy,

• przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

• okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

• przenoszenia swoich danych osobowych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy: biuro@craftevent.pl