Regulamin strony internetowej lotnyfestiwalpiwa.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej lotnyfestiwalpiwa.pl (zwanej dalej „Stroną”). 1.2. Stronę prowadzi firma Craft Event sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kruszwickiej 26/28, kod pocztowy 53-652, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721894, NIP 8971852980, REGON 369634463. 1.3. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Zakres informacji udostępnianych na Stronie

2.1. Na Stronie znajdują się informacje o: * Lotnym Festiwalu Piwa, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 sierpnia 2023 roku; * sponsorach i partnerach Festiwalu; * atrakcjach Festiwalu; * regulaminie Festiwalu.

3. Zasady korzystania ze Strony

3.1. Użytkownicy Strony mogą korzystać z niej w sposób zgodny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 3.2. Użytkownicy Strony nie mogą: * zamieszczać treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym; * wykorzystywać Strony do celów komercyjnych; * naruszać praw osób trzecich.

4. Prawa autorskie

4.1. Treści zamieszczone na Stronie są chronione prawem autorskim. 4.2. Korzystanie z treści Strony w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody firmy Craft Event sp. z o.o.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Firma Craft Event sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 5.2. Wszelkie spory związane z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby firmy Craft Event sp. z o.o.

Polityka prywatności strony internetowej lotnyfestiwalpiwa.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej lotnyfestiwalpiwa.pl (zwanej dalej „Stroną”). 1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie jest firma Craft Event sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kruszwickiej 26/28, kod pocztowy 53-652, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721894, NIP 8971852980, REGON 369634463. 1.3. Dane osobowe użytkowników Strony przetwarzane są w celu: * świadczenia usług drogą elektroniczną; * realizacji zamówień; * marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

2. Gromadzenie danych osobowych

2.1. Dane osobowe użytkowników Strony mogą być zbierane w następujący sposób: * poprzez wypełnienie formularza kontaktowego; * poprzez rejestrację konta użytkownika; * poprzez złożenie zamówienia.

2.2. Dane osobowe użytkowników Strony obejmują: * imię i nazwisko; * adres e-mail; * numer telefonu; * adres pocztowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.2. Dane osobowe użytkowników Strony są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w szczególności:

 • dane osobowe zbierane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przechowywane są przez okres niezbędny do świadczenia tych usług,
 • dane osobowe zbierane w celu realizacji zamówień przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tych zamówień,
 • dane osobowe zbierane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, dane osobowe przechowywane są przez okres do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

W każdym przypadku, po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.**

Dodatkowo można dodać następujące informacje:

 • Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie w celu realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.

 • Uprawnienia użytkowników

Użytkownicy Strony mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Użytkownicy mogą realizować swoje prawa, kontaktując się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail biuro@craftevent.pl.

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Strony, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

 • Inne informacje

Administrator danych osobowych może kontaktować się z użytkownikami Strony w celu realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane.

Administrator danych osobowych może również kontaktować się z użytkownikami Strony w celu przedstawienia ofert własnych produktów i usług.

W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie otrzymywania od administratora danych osobowych informacji handlowych, może wysłać do administratora danych osobowych e-mail na adres biuro@craftevent.pl z informacją o rezygnacji z otrzymywania takich informacji.